Ciljevi udruženja

Delatnost Udruženja građana „Vita Optima“ je usmerena na poboljšanje kvaliteta i produženje ljudskog života.

Među ciljevima izdvajamo sledeće:

– pomoć ljudima kad je u pitanju briga o zdravlju,
– unapređivanje psihološkog, moralnog i duhovnog segmenta života,
– pozitivan razvoj čoveka,
– podsticanje kreativnih potencijala kod ljudi.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje građana „Vita Optima“

– organizuje javna predavanja, edukativne kurseve i radionice, stručne seminare i druge skupove informativnog i edukativno-obrazovanog karaktera;
– izdaje i distribuira brošure, letke, audio i video zapise i na druge prigodne načine radi na širenju saznanja među ljudima o temama iz delokruga rada udruženja.
– sarađuje sa stručnim pojedincima, institutima, nevladinim organizacijama, kompanijama itd.